top of page

UTSTATIONERINGSLAGEN

Utstationering till Sverige innebär att:

  • en arbetsgivare i ett annat land sänder en arbetstagare för att utföra en tjänst i Sverige under en begränsad tid

  • det finns en mottagare i Sverige av de tjänster som arbetstagaren ska utföra.

 

Det är fråga om utstationering när en arbetsgivare som är etablerad i ett annat land än Sverige skickar en arbetstagare till Sverige för att arbeta, alltså utföra en tjänst, tillfälligt. Med tillfällighet menas begränsad tid där det ska finnas ett start- respektive slutdatum för när tjänsterna ska utföras. Anledning till begränsningen är att om arbetstagaren arbetar långvarigt i Sverige och anknytningen till Sverige dominerar, är det inte fråga om utstationering.

 

Tjänsterna tillhandahålls över gränser av den arbetsgivaren som är etablerad i ett annat land än Sverige och dessa tjänster kan utföras för annat företags räkning, en organisation, en kund som kan vara privatperson eller ett företag inom samma koncern i Sverige.
 

Med utstationering menas huvudsakligen att en arbetstagare som vanligtvis arbetar i ett annat land men som under en begränsad tid arbetar i Sverige enligt någon av de nedan nämnda situationerna:
 

  1. Arbetstagaren är anställd hos en arbetsgivare som är etablerad i ett annat land och som skickar arbetstagaren till Sverige för att arbeta. Tjänsten utförs på grund av ett avtal som arbetsgivare i utlandet har ingått med en mottagare av tjänsterna som är verksam i Sverige. Det är fortfarande den utländska arbetsgivaren som leder arbetet.

  2. Arbetstagaren är anställd hos en arbetsgivare som är etablerad i ett annat land än Sverige och skickar arbetstagaren till en arbetsplats eller till ett företag i Sverige som tillhör koncernen.

  3. Arbetstagaren är anställd hos en arbetsgivare som är etablerad i ett annat land än Sverige och som hyr ut arbetskraft eller ställer arbetskraft till förfogande (ett uthyrnings- eller bemanningsföretag). Den utländska arbetsgivaren skickar arbetstagaren till ett företag som är etablerat i Sverige eller i utlandet som i sin tur skickar arbetstagaren vidare till Sverige.

Det är inte utstationering när en enskild företagare själv utför tjänsten. För en enskild företagare gäller andra, särskilda bestämmelser eftersom det mesta av de olika arbetsrättsliga bestämmelserna inklusive utstationeringslagen endast gäller för arbetstagare.

I alla situationer av utstationering måste arbetsgivaren anmäla utstationering till Arbetsmiljöverket. Anledning till kravet för registrering är att kunna se till att arbetstagare som utstationeras till Sverige får de arbets- och anställningsvillkor som den har rätt till enligt utstationeringslagen och den så kallade hårda kärnan av rättigheter. Arbetstagaren ska omfattas av dessa villkor så länge arbetet i Sverige pågår.

 

Den utländska arbetsgivaren som utstationerar arbetstagare till Sverige är skyldig att anmäla utstationering. Arbetsgivaren ska även uppvisa dokumentation om att anmälan är gjort senast den dag som arbetstagare börjar arbeta i Sverige.

Kontakta Byggbemanningföretagen om du behöver mer information.

bottom of page